Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky

 

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

DORUČOVACÍ ADRESA mobilní kavárny a výrobny káv Káva do kapsy (dále jen „doručovací adresa výroby“):

Matěj Machač

Adresa: 17. Listopadu 216, 530 02, Pardubice Identifikační číslo: 76675190

Adresa elektronické pošty: info@kavadokapsy.cz Telefonní kontakt : +420 732 861 769 a +420 776 185 769

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Matěj Machač

Sídlo: Nádražní 73, 691 41, Břeclav Identifikační číslo: 76675190

DIČ: CZ8910304656

zapsán v živnostenském rejstříku, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese kavadokaspy.cz

Podnikatel je plátcem DPH.

 

 

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Matěje Machače, fyzické osoby – podnikatele, se sídlem Nádražní 73, Břeclav 691 41, identifikační číslo: 76675190, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.kavadokapsy.cz (dále jen „webová stránka“).

2.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba (kupující), která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou – podnikatelem, jenž jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může zboží v internetovém obchodě objednat ze svého uživatelského účtu, nebo bez registrace přímo z webové stránky obchodu prodávajícího.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné, úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, pravdivé a aktuální, přičemž prodávající není povinen správnost, pravdivost ani aktuálnost údajů jakkoli kontrolovat či ověřovat.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu.

3.4. Kupující není ve vlastním zájmu oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Pokud tak však kupující učiní, veškerou odpovědnost za užívání či jiné nakládání s uživatelským účtem nese výlučně kupující; prodávající žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami v takovém případě nenese.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.7. Dle zákon 480/2004 Sb., který nám umožňuje odeslat informativní SMS, v případě objednání Degustačního balíčku, odešleme 1 SMS se slevovým kódem pro další objednávku.

 

4. KUPNÍ SMLOUVA

INFORMACE O ZBOŽÍ

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru, nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách, popřípadě v eurech. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma nákladů dle následujícího odstavce 4.3. níže). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

4.4. Pro objednání zboží kupující nejprve vybere zboží, které chce koupit a kliknutím na tlačítko „DO KOŠÍKU“ jej do košíku vloží. Následně vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího, který obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • nákladech spojených s dodáním a zaplacením zboží,
 • kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, a,
 • odkaz na tyto obchodní podmínky (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupujícímu je dále umožněno seznámit se s těmito obchodními podmínkami.

4.6. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“, Kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ kupující zároveň vyslovuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, úplné, pravdivé a aktuální.

4.7. Odeslání objednávky se považuje za takové jednání kupujícího, kterým kupující nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a vyslovení souhlasu kupujícího s těmito obchodními podmínkami.

4.8. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky elektronickou poštou potvrdí kupujícímu obdržení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.10. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct (15) dnů.

4.11. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena, tj. smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká, doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.12. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

4.13. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

4.14. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty, a to k okamžiku doručení akceptace prodávajícímu.

4.15. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby a prodávajícím nejsou účtovány žádné zvláštní příplatky či poplatky.

4.16. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží nevznikají žádná práva na používání registrovaných chráněných označení, ochranných známek, obchodních názvů či označení, obchodní firmy, log, a jiných práv duševního vlastnictví, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

4.17. Při předčasném ukončení dodávky kávového předplatného, Matěj Machač vrátí finance ve výši poměrné části neodeslaných balíčků. Tato vrácená poměrná část bude ponížena o 20% (storno poplatek).

 

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit prodávajícímu kupní cenu zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.2. Kupní cenu (včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet CZK prodávajícího č. 87602046/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány Gopay
 • dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předání zboží,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně.

5.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.5. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě online platby kartou či online bankovním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná okamžitě.

5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.9), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8. Zboží, které je skladem, prodávající expeduje zpravidla během (5) pracovních dnů od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pracovním dnem se rozumí všechny dny s výjimkou soboty, neděle, státní svátky a ostatní svátky dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu ve znění pozdějších předpisů.

5.9. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5.11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný zákonem stanovený případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

6.3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu: Doručovací adresa výroby (Pardubice) prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 12 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
Kupující je povinen před odesláním zboží kontaktovat pracovníky Káva do kapsy na adrese info@kavadokapsy.cz nebo na uvedeném telefonním čísle. Kupující musí uvést číslo jeho objednávky.

6.4. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.  

 

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

6.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s čl. 6.2 těchto obchodních podmínek, kupní smlouva se od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Zboží musí být vráceno nepoškozené či jakkoli neznehodnocené. Odstoupí-li kupující platně od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. 

 

 

VRÁCENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ:

6.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s čl. 6.2. těchto obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupujícímu peněžní prostředky již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Odstoupí-li kupující platně od kupní smlouvy, prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu peněžní prostředky přijaté za dopravu, zvolenou kupujícím při provedené objednávce, pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

6.7. Vrátí-li kupující zboží poškozené či jakkoli znehodnocené, má prodávající nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že poskytnutý dárek nebude kupujícím vrácen zpět prodávajícímu, bude takové nevrácení považováno za bezdůvodné obohacení kupujícího. Nebude-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení (dárku) dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárku.

6.10. Kupující má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

 

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce nebo
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil, nebo
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

7.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.6. V případě osobního odběru na aktuálním prodejním místě mobilní kavárny kupující bere na vědomí že otevírací doba mobilní kavárny se může měnit a to v závislosti na počasí či technickém stavu mobilní kavárny. S tímto faktem je kupující seznámen a souhlasí, že vyzvednutí zboží z mobilní kavárny může být komplikované a nestandartní. Prodávající není povinen hradit jakékoliv další výdaje kupujícího, pokud z jakéhokoliv důvodu mobilní kavárna nedodržela aktuální otevírací dobu a kupující si tak zboží nemohl vyzvednout v uvedené aktuální otevírací době mobilní kavárny.

 

 

8. REKLAMACE (PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ)

 

ROZSAH PRÁV Z VAD:

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za vadu, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu nebyly sjednány v kupní smlouvě a nebyly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. U dárků, které prodávající bezplatně poskytl kupujícímu v rámci kupní smlouvy na jiné zboží, nelze nad rámec zákona uplatnit odpovědnost za vady, za škodu či záruku.

 

8.4. Práva z vadného plnění kupujícímu rovněž nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

LHŮTA:

8.5. Kupující je povinen vytknout vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do šesti (6) měsíců od převzetí zboží, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje.

8.6. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

 

8.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

ZPŮSOB:

8.8. Kupující vytýká vady a uplatňuje práva z vadného plnění u prodávajícího na adrese prodávajícího: Doručovací adresa výroby (Pardubice). Pro urychlení reklamace je rovněž možné kontaktovat prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty, a to na elektronickou adresu prodávající: info@kavadokapsy.cz (dále jen „elektronická adresa prodávajícího“) nebo na uvedené telefonní číslo.

 

8.9. Kupující je povinen:

 • uvést jméno a příjmení kupujícího, adresu, na kterou bylo zboží doručeno, telefonní číslo a e-mailovou adresu kupujícího
 • popsat zakoupené zboží;
 • důkladně popsat vadu zboží a jak se vada projevuje;
 • uvést, kdy se vada projevila;
 • prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího – uvést číslo objednávky zboží, číslo daňového dokladu – faktury a kopii daňového dokladu – faktury;
 • uvést datum převzetí zboží.

8.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.11. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE:

8.12. Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

 

PRÁVA Z VAD:

 • Má-li zboží vadu a lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

 

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ:

9.1. V případě, dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

9.2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Ochrana osobních údajů je řešena v samostatném dokumentu s názvem „Ochrana osobních údajů“.

 

 

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, s výjimkou reklamací a stížností, které mohou být zasílány rovněž na elektronickou adresu prodávajícího. Oznámení dle předchozí věty se prodávajícímu doručují na adresu sídla, kupujícímu pak na adresu bydliště, příp. jinou adresu, kterou kupující prodávajícímu písemně oznámil. Oznámení se a považují se za doručená okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné, aniž by adresát druhou stranu o změně adresy předem písemně informoval.

12.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, a na elektronickou adresu prodávajícího.

 

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných, neúčinných, zdánlivých nebo nevymahatelných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému, neúčinnému, zdánlivému nebo nevymahatelnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností, zdánlivostí či nevymahatelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Změny a dodatky ke kupní smlouvě či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

13.5. Prodávající je oprávněn prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího kdykoli ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv.

13.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

V Pardubicích, dne 1.7.2019
Matěj Machač

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky. Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího je považováno jako souhlas s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami.

1. V případě jakéhokoli problému, který zjevně vznikl na straně prodejce, jako jsou např. chybně vyřízená objednávka, poškozená objednávka apod. nás neprodleně kontaktujte na email info@kavadokapsy.cz, nejpozději však do 14 dní od převzetí plnění (převzetí Vaší zásilky od dopravce). Prosím uveďte číslo zásilky. Kontaktujeme Vás a co nejdříve problém vyřešíme.

2. V případě, že se rozhodnete, že zboží nechcete a chcete nám ho vrátit zpět. Chcete odstoupit od kupní smlouvy. Můžete vrátit pouze nepoužité zboží v originálním obalu. V takovém případě nás neprodleně kontaktujte na email info@kavadokapsy.cz, nejpozději však do 14 dní od převzetí plnění (Vaší zásilky od dopravce). Prosím uveďte číslo zásilky. Právě jste učinili takzvané "oznámení o vrácení zboží".

 

Následně si stáhněte formulář k odstoupení od kupní smlouvy (najdete zde nebo v zápatí Obchodních podmínek). Vyplněný a podepsaný formulář zašlete elektronicky na email nebo jej vložte do zásilky s vráceným zbožím.

 

Zboží zašlete zpět na adresu výrobny: Matej Machač, 17.Listopadu 216, 53002, Pardubice. Doručeno musí být nejpozději do 14 dní od oznámení o vrácení zboží.

 

Výměna nebo vrácení peněz bude vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy.

 

Kupující má právo na úhradu nejnižších nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s oprávněnou reklamací. To zpravidla zahrnuje náklady na dopravu zboží. Tyto náklady musí být přiměřené, musí být doloženy a uplatněny nejpozději do 30 dnů od vyřízení reklamace.

 

Pokud jste při nákupu zvolili jako dopravce Zásilkovnu, můžete provést vrácení balíčku zdarma na kterémkoliv Podacím místě Zásilkovny. Na odkazu níže najdete seznam Podacích míst pro Zásilkovnu. Obsluze zdělíte ID 90664628. Obsluha pobočky za vás už vše vyřeší, polepí balíček a předá vám doklad o zpětném vrácení balíčku. Hotovo. Nic při tom neplatíte!

 

Odkaz pro vyhledání Podacího místa Zásilkovny

 

 

V Pardubicích dne 1.7. 2019

Matěj Machač

Objednejte
DEGUSTAČNÍ BALÍČEK 129 Kč S DOPRAVOU ZDARMA
a v případě nespokojenosti vám vrátíme celou částku

JEDINEČNÉ VÝHODY

kdekoliv

Kávu lze připravit
kdekoliv a kdykoliv

rucni

Používáme znovu-uzavíratelné obaly a z kávy nevyprchá žádné aroma

namleto

Kávu pražíme 3x měsíčně
a je tak stále čerstvá

namleto

Není potřeba kávovar ani jiné příslušenství

namleto

Dárek zdarma při nákupu nad 500 Kč

namleto

Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč

namleto

Myslíme na životní prostředí

Varianty balení
1 x 10 g Každý filtr s kávou je balený zvlášť
5 x 10 g, 10 x 10 g, 30 x 10 g Jednotlivé filtry s kávou jsou umístěny po více kusech do jednoho opětovně uzavíratelného obalu.
Postup přípravy
Odtrhni filtr
Nasaď na hrnek
Prolej horkou vodou