PRAVIDLA SOUTĚŽE “Chytačka”

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je Ing. Matěj Machač, Ič 76675190.

Provozovatelem soutěže, který má na starosti technickou a organizační stránku soutěže, je Ing. Matěj Machač, Ič 76675190.

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem resp. provozovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 1. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
 • adresa pro doručování v České republice;
 • poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese facebook.com/terms.php;
 • souhlas s těmito pravidly soutěže a jejich dodržování;
 • dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese facebook.com/terms.php.

Doba trvání soutěže je od 12. 12. 2019 (čt) do 20. 12. 2018 (pá) do 11:59

Soutěžící je oprávněn se zapojit do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, provozovatele soutěže i osoby ve smluvním vztahu s vyhlašovatelem a jeho dceřinými společnostmi.

PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLIV JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.

 1. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Výherce soutěže vylosuje porota složená ze zástupců vyhlašovatele a provozovatele ze všech správných odpovědí na zadanou otázku.

Soutěžní úkol představuje:

Vložte printscreen chyceného RŮŽOVÉHO SRDCE do komentáře a označte osobu (jiné než vaše jméno) ve formě @jméno osoby.

Soutěžní úkol je možné splnit prostřednictvím komentáře pod příspěvek se zadáním soutěže. Soutěžní úkol musí být splněn v požadované formě a s požadovanými parametry a musí být veřejně dostupný v době trvání soutěže.

Vylosujeme celkem dva výherce dárkových balení s plecháčkem + další označená osoba vyhrává degustační balíček.

Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže pod příspěvkem se zadáním soutěže na stránce https://www.facebook.com/Kavadokapsy

Jestliže výherce nezareaguje do 24 hodin od vyhlášení výherců, výhra propadá vyhlašovateli soutěže. Výhra propadá vyhlašovateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky, hradí náklady na doručení vyhlašovatel. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry.

 1. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence.

Splněním soutěžního úkolu (např. odesláním komentáře, fotografie apod.) poskytuje soutěžící vyhlašovateli a provozovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití poskytnutého obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli a provozovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel anebo provozovatel jsou oprávněni udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence.

V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku vyhlašovateli a provozovateli na dobu 3 let bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která vyhlašovateli a provozovateli v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící bere na vědomí, že vyhlašovatel soutěže je v případě akceptace těchto pravidel, resp. vstupem soutěžícího do soutěže, oprávněn v postavení správce zpracovávat osobní údaje soutěžícího, a to v rozsahu jméno a příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo, uživatelské identifikační číslo na síti Facebook, a doručovací adresa, to vše za účelem realizace soutěže, zejména za účelem prověření účasti soutěžícího v soutěži a dodržování těchto pravidel, vyhodnocení soutěže a vyhlášení výherců, jakož i jejich kontaktování a předání výher.

Právním základem pro uvedené zpracování osobních údajů je splnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného těmito pravidly.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Veškeré osobní údaje soutěžícího budou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak po dobu 1 roku po ukončení soutěže.

Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v rozsahu a k účelům uvedeným výše zpracovávány pro vyhlašovatele i prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě písemné smlouvy, zejména prostřednictvím provozovatele a prostřednictvím nástrojů sociální sítě Facebook.

Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně, případně oprávněnými zaměstnanci vyhlašovatele nebo provozovatele soutěže. Soutěžící dále bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje mohou být v souvislosti se zasláním výhry v Soutěži zpřístupněny společnosti Česká pošta s.p.

Soutěžící též bere na vědomí, že má právo požadovat od správce potvrzení ohledně zpracování výše uvedených osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu či doplnění, blokaci resp. omezení jejich zpracování nebo jejich likvidaci resp. vymazání, jakož i právo podat stížnost přímo dozorovému úřadu (www.uoou.cz). Soutěžící má dále právo požádat správce o předání osobních údajů, jež poskytl správce, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat, aby údaje v uvedeném formátu správce předal přímo jinému správci, je-li to technicky možné.

Pro dotazy a komunikaci týkající se vašich práv ve vztahu k osobním údajům využijte e-mailovou adresu: info.praha@icomtech.cz.

Berete na vědomí, že poskytnutím osobních údajů prostřednictvím sítě Facebook budou tyto údaje dále též zpracovávány dalším správcem, a to společností Facebook, a to dle podmínek uplatňujících se na váš smluvní vztah resp. Facebook uživatelský účet. Vyhlašovatel ani provozovatel v takovém případě nejsou jakkoliv schopni ovlivnit rozsah jakým budou vaše osobní údaje společností Facebook dále zpracovávány ani toto zpracování nijak neurčují a nejsou tudíž v postavení společného správce k těmto osobním údajům. V tomto ohledu se prosím obracejte se svými dotazy a právy přímo na společnost Facebook dle aktuálních podmínek pro používání sítě Facebook (www.facebook.com).

 1. OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.

Označení osoby v komentáři, který vytvoří soutěžící, musí být způsobem, kterým Facebook automaticky vytvoří odkaz z tohoto označení osoby a přímo vede na profil označené osoby.

Jediným možným způsobem, jak vložit printscreen je vyfocení obrazovky příspěvku z adresy https://www.facebook.com/2077331735895101/posts/2186199141675026/. Není možné použít focení dalším zařízením.

Není možné použít natáčení obrazovky a použít pouze vybraný snímek.

Ve vloženém printscreenu obrazovky s růžovým srdcem, musí být viditelné označení profilu soutěžícího.

Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.

Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.

Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele, provozovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Každý soutěžící zapojením do soutěže osvobozuje společnost Facebook od všech závazků s ní souvisejících.

Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu provozovatele info@kvadokapsy.cz

V Pardubicích dne 12. 12. 2019

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.