Objednávky přijaté a zaplacené od 11.7. budeme odesílat nejpozději v pondělí 22.7. Děkujeme moc a užívejte sluníčka a dovolených :)

PRAVIDLA SOUTĚŽE “Chytačka”

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je Ing. Matěj Machač, Ič 76675190.

Provozovatelem soutěže, který má na starosti technickou a organizační stránku soutěže, je Ing. Matěj Machač, Ič 76675190.

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem resp. provozovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 1. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
 • adresa pro doručování v České republice;
 • poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese facebook.com/terms.php;
 • souhlas s těmito pravidly soutěže a jejich dodržování;
 • dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese facebook.com/terms.php.

Doba trvání soutěže je od 12. 12. 2019 (čt) do 20. 12. 2018 (pá) do 11:59

Soutěžící je oprávněn se zapojit do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, provozovatele soutěže i osoby ve smluvním vztahu s vyhlašovatelem a jeho dceřinými společnostmi.

PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLIV JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.

 1. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Výherce soutěže vylosuje porota složená ze zástupců vyhlašovatele a provozovatele ze všech správných odpovědí na zadanou otázku.

Soutěžní úkol představuje:

Vložte printscreen chyceného RŮŽOVÉHO SRDCE do komentáře a označte osobu (jiné než vaše jméno) ve formě @jméno osoby.

Soutěžní úkol je možné splnit prostřednictvím komentáře pod příspěvek se zadáním soutěže. Soutěžní úkol musí být splněn v požadované formě a s požadovanými parametry a musí být veřejně dostupný v době trvání soutěže.

Vylosujeme celkem dva výherce dárkových balení s plecháčkem + další označená osoba vyhrává degustační balíček.

Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže pod příspěvkem se zadáním soutěže na stránce https://www.facebook.com/Kavadokapsy

Jestliže výherce nezareaguje do 24 hodin od vyhlášení výherců, výhra propadá vyhlašovateli soutěže. Výhra propadá vyhlašovateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky, hradí náklady na doručení vyhlašovatel. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry.

 1. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence.

Splněním soutěžního úkolu (např. odesláním komentáře, fotografie apod.) poskytuje soutěžící vyhlašovateli a provozovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití poskytnutého obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli a provozovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel anebo provozovatel jsou oprávněni udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence.

V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku vyhlašovateli a provozovateli na dobu 3 let bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která vyhlašovateli a provozovateli v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící bere na vědomí, že vyhlašovatel soutěže je v případě akceptace těchto pravidel, resp. vstupem soutěžícího do soutěže, oprávněn v postavení správce zpracovávat osobní údaje soutěžícího, a to v rozsahu jméno a příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo, uživatelské identifikační číslo na síti Facebook, a doručovací adresa, to vše za účelem realizace soutěže, zejména za účelem prověření účasti soutěžícího v soutěži a dodržování těchto pravidel, vyhodnocení soutěže a vyhlášení výherců, jakož i jejich kontaktování a předání výher.

Právním základem pro uvedené zpracování osobních údajů je splnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného těmito pravidly.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Veškeré osobní údaje soutěžícího budou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak po dobu 1 roku po ukončení soutěže.

Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v rozsahu a k účelům uvedeným výše zpracovávány pro vyhlašovatele i prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě písemné smlouvy, zejména prostřednictvím provozovatele a prostřednictvím nástrojů sociální sítě Facebook.

Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně, případně oprávněnými zaměstnanci vyhlašovatele nebo provozovatele soutěže. Soutěžící dále bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje mohou být v souvislosti se zasláním výhry v Soutěži zpřístupněny společnosti Česká pošta s.p.

Soutěžící též bere na vědomí, že má právo požadovat od správce potvrzení ohledně zpracování výše uvedených osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu či doplnění, blokaci resp. omezení jejich zpracování nebo jejich likvidaci resp. vymazání, jakož i právo podat stížnost přímo dozorovému úřadu (www.uoou.cz). Soutěžící má dále právo požádat správce o předání osobních údajů, jež poskytl správce, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat, aby údaje v uvedeném formátu správce předal přímo jinému správci, je-li to technicky možné.

Pro dotazy a komunikaci týkající se vašich práv ve vztahu k osobním údajům využijte e-mailovou adresu: info.praha@icomtech.cz.

Berete na vědomí, že poskytnutím osobních údajů prostřednictvím sítě Facebook budou tyto údaje dále též zpracovávány dalším správcem, a to společností Facebook, a to dle podmínek uplatňujících se na váš smluvní vztah resp. Facebook uživatelský účet. Vyhlašovatel ani provozovatel v takovém případě nejsou jakkoliv schopni ovlivnit rozsah jakým budou vaše osobní údaje společností Facebook dále zpracovávány ani toto zpracování nijak neurčují a nejsou tudíž v postavení společného správce k těmto osobním údajům. V tomto ohledu se prosím obracejte se svými dotazy a právy přímo na společnost Facebook dle aktuálních podmínek pro používání sítě Facebook (www.facebook.com).

 1. OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.

Označení osoby v komentáři, který vytvoří soutěžící, musí být způsobem, kterým Facebook automaticky vytvoří odkaz z tohoto označení osoby a přímo vede na profil označené osoby.

Jediným možným způsobem, jak vložit printscreen je vyfocení obrazovky příspěvku z adresy https://www.facebook.com/2077331735895101/posts/2186199141675026/. Není možné použít focení dalším zařízením.

Není možné použít natáčení obrazovky a použít pouze vybraný snímek.

Ve vloženém printscreenu obrazovky s růžovým srdcem, musí být viditelné označení profilu soutěžícího.

Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.

Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.

Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele, provozovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Každý soutěžící zapojením do soutěže osvobozuje společnost Facebook od všech závazků s ní souvisejících.

Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu provozovatele info@kvadokapsy.cz

V Pardubicích dne 12. 12. 2019

Objednejte
DEGUSTAČNÍ BALÍČEK 129 Kč S DOPRAVOU ZDARMA
a v případě nespokojenosti vám vrátíme celou částku

JEDINEČNÉ VÝHODY

kdekoliv

Kávu lze připravit
kdekoliv a kdykoliv

rucni

Používáme znovu-uzavíratelné obaly a z kávy nevyprchá žádné aroma

namleto

Kávu pražíme 3x měsíčně
a je tak stále čerstvá

namleto

Není potřeba kávovar ani jiné příslušenství

namleto

Dárek zdarma při nákupu nad 500 Kč

namleto

Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč

namleto

Myslíme na životní prostředí

Varianty balení
1 x 10 g Každý filtr s kávou je balený zvlášť
5 x 10 g, 10 x 10 g, 30 x 10 g Jednotlivé filtry s kávou jsou umístěny po více kusech do jednoho opětovně uzavíratelného obalu.
Postup přípravy
Odtrhni filtr
Nasaď na hrnek
Prolej horkou vodou